Μέτρα ανακούφισης για πληττόμενες επιχειρήσεις και πολίτες από το Δήμο Παύλου Μελά.

1087 Views
Μέτρα ανακούφισης για πληττόμενες επιχειρήσεις και πολίτες από το Δήμο Παύλου Μελά. Μέτρα ανακούφισης για πληττόμενες επιχειρήσεις και πολίτες από το Δήμο Παύλου Μελά.

 

Δήμος Παύλου Μελά: Απαλλαγές τελών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά
 
Ο Δήμος Παύλου Μελά, αποφάσισε μια σειρά από σημαντικά μέτρα ανακούφισης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους πολίτες λόγω της υγειονομικής κρίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι διατάξεις των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
 
Με στόχο τη διευκόλυνση και τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά (δια περιφοράς συνεδρίαση), τα εξής:
 
Απαλλάσσονται α) από τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων αλλά και β) από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, οι επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τουςκαι εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 37 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.03.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”, για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύουν οι περιορισμοί.
 
Τα παραπάνω αφορούν την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 172 της 15ης Απριλίου 2020.
 
Ο Δήμος Παύλου Μελά καλεί τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογήςτης απαλλαγής, να υποβάλλουν αίτηση μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, μεσυνυποβολή δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η συνδρομή τωνπροβλεπομένων προϋποθέσεων (ενδεικτικά: εκτύπωση από την εφαρμογή Μητρώουτου www.gsis.gr από την οποία προκύπτει ο ΚΑΔ της επιχείρησης, απόφασηπαραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κλπ.). Σε περίπτωση δε που έχουν ήδη καταβληθείποσά που αντιστοιχούν στα ως άνω τέλη εντός του διαστήματος απαλλαγής, είναι δυνατός ο συμψηφισμός τους με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 
Η απαλλαγή θα γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης της ΠΝΠ καιτης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πληροφορίες: 2313 302884 (κοινόχρηστους χώρους) και 2313 302885, 889 (ΤΑΠ).
 
Απαλλάσσονται οι γονείς από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελάλόγω προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας τουςγια προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του
κορωνοϊού Covid-19.
 
Μετά και τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Πολιτείας (13/4), το Δ.Σ.
Δήμου Παύλου Μελά ενέκρινε ομόφωνα με την Απόφαση 173 της 15ης Απριλίου 2020,
ότι οι γονείς δεν θα πληρώσουν τροφεία για το χρονικό διάστημα από 11 Μαρτίου
2020 και μέχρι την παύση αναστολής της λειτουργίας τους.
 
Γίνεται μνεία ότι οι γονείς που πλήρωσαν εφάπαξ το ποσό των τροφείων έως τοτέλος της σχολικής περιόδου, θα τους επιστραφούν τα χρήματα, αφού υπολογιστείτο διάστημα που θα παραμείνουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί.
 
Απαλλάσσονται από τις 11 Μαρτίου 2020, από την υποχρέωση καταβολής οικονομικής συνδρομής, οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο και συγκεκριμένα για τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους 2019 -2020»,γιαόσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψηςμέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
 
Πληροφορίες: Τμήμα Αθλητισμού, 2313 302960, 961, 962 και 2310 643635
(Γυμναστήριο υπόγειας διάβασης).
 
Αποφασίζονται οι παρακάτω ελαφρύνσεις, σε εφαρμογή των σχετικών ΦΕΚ πουαφορούν τις πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά και τους μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών.
›››Αναστολή δόσεων μέχρι και την 31/08/2020 σε όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις
οφειλών ή σε διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και οι
οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες των πληττόμενων (αριθμ. 1053/20-3-2020
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών). Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των
δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις του
χρονικού διαστήματος της αναστολής.
 
›››Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 τους αναφερόμενους στο
σχετικό πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11-3-2020 έως και την 30-4-2020. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
 
›››Διακοπή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο
2020 (έξι μήνες).
 
›››Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40%, τα μισθώματα ακινήτων που εκμισθώνει ο δήμος Παύλου Μελά σε επιχειρήσεις, για τους μήνες Μάρτιο καιΑπρίλιο 2020 (ΦΕΚ 68/20-3-2020).
 
Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
2313 302891, 892, 944.
 
Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, επεσήμανε τα εξής:
«Ως Δημοτική Αρχή, με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά, εκμεταλλευόμενοι και τις ευεργετικές διατάξεις των ΠΝΠ της Πολιτείας, πράττουμε το αυτονόητο σε όλες τις  περιπτώσεις των απαλλαγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις του τόπου μας, οικογένειες των παιδιών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, συμπολίτες μας εγγεγραμμένους σε δημοτικές αθλητικές δραστηριότητες με συνδρομή και συναλλαγές με το Ταμείο. Σε αυτή τη νέα, εξαιρετικά δύσκολη οικονομική - κοινωνική πραγματικότητα, αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης, συμμεριζόμαστε την αγωνία για επαναλειτουργία και επιβίωση καταστημάτων και επιχειρήσεων και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να στηρίξουμε εργαζόμενους, επαγγελματίες και την τοπική μας οικονομία.»

Φωτογραφικό υλικό

Με ετικέτα: Δήμος Παύλου Μελά

Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή