ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τρία επιδόματα «μπόνους» που μπορείτε να διεκδικήσετε

1941 Views
ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τρία επιδόματα «μπόνους» που μπορείτε να διεκδικήσετε ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα τρία επιδόματα «μπόνους» που μπορείτε να διεκδικήσετε

 

Ο ΟΑΕΔ δίνει τρία επιδόματα "μπόνους" σε όσους σταματήσουν να λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ή ακόμη και εάν δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.Αυτά είναι το επίδομα λήξης, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων και ειδικό τριμηνιαίο βοήθημα.

Αναλυτικά


1.Τριμηνιαίο Επίδομα:


Ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες,
έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον
ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και
δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι,
λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π).

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές
μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις
προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από
μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των
εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του
βοηθήματος.

Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’
αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
του ΟΑΕΔ.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο
καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα
συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2015 το ποσό αυτό ανέρχεται στα
10.564.93 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας
οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε
ημερολογιακό έτος.

Ύψος Βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 βασικά επιδόματα ανεργίας.

Δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .

2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται
ως πρώτος δικαιούχος.


2.Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας


Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά
την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί
ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν
υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι,
λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Προϋποθέσεις

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι απαιτείται:

-να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής
επιδότησης ανεργίας

-το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα
συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται στα
10.858,4 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας
οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε
ημερολογιακό έτος

-να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89
(οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων δεν μπορούν να
λάβουν το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

-Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας
Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η
οποία υποβάλλεται ή ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ
μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

-Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας
λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου
υποβλήθηκε το αίτημά σας.

Δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται
ως πρώτος δικαιούχος.

Ύψος Βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.


3.Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων


Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι
και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Προϋποθέσεις

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών.

Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους,
λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος
συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής
της αίτησης.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και
αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και
υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από
τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ.
2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν
έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα
μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική
απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των
δώδεκα μηνών .

3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ

Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του.

Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο
οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16
(10.000 + 587 + 587 = 11.172,16) ΕΥΡΩ

Σημείωση : Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό
ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις
απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού
έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα
ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως
ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας δυο (2)
μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

-αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας
τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους
ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.

-Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.
μέσω των ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του
ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου
εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από
οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω
εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει
την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του
προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του
συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία
επικύρωσής του.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη
σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του
εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία
για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8)
εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να
συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια
Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την
ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας
Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του
ορίζει.

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής
του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.

4. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
διαβατήριο κ.λ.π.)

5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες
ανήλικα τέκνα.

6. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και
χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα
είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και
δεν μεταβιβάζεται.

Υποχρεωτική Παρουσία κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση
είναι υποχρεωμένος:

-να εμφανιστεί, για πρώτη φορά, τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στην Υπηρεσία στην
οποία κατέθεσε την αίτησή του, στο χρονικό διάστημα που υπάρχει
τυπωμένο σε αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη ενημέρωση από την Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ

-να εμφανίζεται, μετά την πρώτη φορά, αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στα χρονικά διαστήματα δήλωσης παρουσίας του, όπως
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που
έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

-να δηλώνει την παρουσία του μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης.

Πίστωση Μηνιαίων Επιδομάτων κατά τη διάρκεια της επιδότησης

Κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που
έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη
δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών
διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής
στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και
συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής, δηλαδή κάθε
Παρασκευή.

Αναστολή της καταβολής του επιδόματος γίνεται:

Για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια
προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος
της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και
το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα
της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον
ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

Συνέχιση της επιδότησης:

Μόνο εφόσον , εντός δυο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο
άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

Διακοπή της επιδότησης γίνεται όταν ο άνεργος:

-αναλάβει μισθωτή η μη δραστηριότητα

-δεν αποδεχτεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα
τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του

-δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα
ελέγχου επί δυο συνεχόμενα τρίμηνα συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας
του
Σε περίπτωση διακοπής δε γίνεται συνέχιση του επιδόματος.

Φωτογραφικό υλικό

Με ετικέτα: ΟΑΕΔΚοινωφελήςΕπιδόματα

Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις
Διαφήμιση: Τέχνη ή Τεχνική; | Ιωάννης Κυφωνίδης | Kif Express
Διαφήμιση: Τέχνη ή Τεχνική; | Ιωάννης Κυφωνίδης | Kif Express
με 0 Σχόλια 1280 Views

 Τι είναι τελικά η Διαφήμιση; Τέχνη ή τεχνική; Πάντα αναρωτιόμουν αλλά ακόμη περισσότερο από προχθές όταν και βγήκε στον αέρα η μικρού μήκους ταινία "Μη με αφήσεις ποτέ" της Lacta. Γράφει ο Γιάννης Κυφωνίδης για την Κουλτουρόσουπα.


Περισσότερα ...

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή