130 θέσεις εργασίας στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης -Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

225 Views
130 θέσεις εργασίας στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης -Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 130 θέσεις εργασίας στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης -Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

130 θέσεις εργασίας στο 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
-Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών εκατόν εικοσιτεσσάρων (124) ατόμων και έξι (6) ατόμων (καλλιτεχνικό προσωπικό και δημοσιογράφους) έως έξι (6) μηνώνγια την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*/ ΟΝΟΜΑ

1.1

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

6 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.2

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

6

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.1

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.3

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΣ

1

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.4

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

13

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.5

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

2

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.6

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

2

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.1

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1

6 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.2

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- Δ. ΣΧΕΣΕΩΝ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.3

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- Δ. ΣΧΕΣΕΩΝ

1

40 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.4

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / ΟίπεΚάρταΓ-/ Info Desks

1

3 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.5

ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / Ο^Κάρταί/ Info Desks

11

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.6

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

21 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.7

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

45 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.8

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ

1

18 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3.9

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

     

3.10

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

7

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.1

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ- ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

6 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.2

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

4 μήνες

ΑΘΗΝΑ

4.3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

6 μήνες

ΑΘΗΝΑ

4.4

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.5

ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.6

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ

2

9 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.7

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΡΕΠΟΡΤΕΡ

3

9 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.8

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

9 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.9

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΤΣΑΝΤΩΝ

1

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4.10

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΤΣΑΝΤΩΝ

2

8 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.1

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.2

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

45 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - TICKETING MANAGER

1

45 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.4

ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8

22 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.5

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

22 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- TICKETING MASTERS

4

17 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.7

ΤΑΜΙΕΣ

2

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.8

ΤΑΜΙΕΣ

12

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5.9

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

4

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

6.2

ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

45 ημέρες

ΑΘΗΝΑ

6.3

ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

2

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

1,5 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.2

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

7.3

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.4

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.5

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

1

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.7

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7.8

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

17

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (130) άτομα
*Επισήμανση: Από 31 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2014, που θα διεξαχθεί το 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 - 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την 2η Σεπτεμβρίου 2014.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

V.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λήψη αρχείου


Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή