Δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης στον Δήμου Παύλου Μελά. Δειτε τι και πως, αλλά βιαστείτε.

688 Views
Δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης στον Δήμου Παύλου Μελά. Δειτε τι και πως, αλλά βιαστείτε. Δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης στον Δήμου Παύλου Μελά. Δειτε τι και πως, αλλά βιαστείτε.

Δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης στον Δήμου Παύλου Μελά. Δειτε τι και πως, αλλά βιαστείτε.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά σας καλεί να υποβάλετε αιτήσεις στις επιμέρους ενότητες των μαθημάτων που θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο.
Ποιο αναλυτικά τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

·        ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 Ωρών
Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό (έναρξη: 9/04/2014-ΤΕ 17:00 - 19:00 / ΠΕ 17:00 – 20:00)
·        ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – 25 Ωρών
Μια πρώτη επαφή με την γλώσσα και την εκμάθηση ενός βασικού λεξιλογίου που αφορά τον τουρισμό (έναρξη:8/04/2014-ΤΡ 17:00 - 20:00 / ΠΕ 17:00 – 19:00)
·        ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ– 25 Ωρών
Δίνει την δυνατότητα τόσο σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όσο και δράσεις μέσα σε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς να ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης την περιβαλλοντική διάσταση, προκειμένου να αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον αλλά και να αποκτήσουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη υπό μορφή δεξιοτήτων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. (ΔΕ 17:00 - 20:00 / ΤΕ 17:00 – 19:00).
·        ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ25 Ωρών
Ενημερώνει τις συμμετέχουσες για τομείς όπου μπορούν να αναζητήσουν διεξόδους απασχόλησης, να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τόσο ιδιωτικής όσο και κοινωνικής φύσης, να τις εφοδιάσει με βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες και να παράγουν ιδέες και να αναπτύξουν προδιάθεση και ικανότητες για ανάληψη πρωτοβουλίας και συνεργασίες για έξοδο από την ανεργία. (ΤΡ 20:00 - 22:00 / ΠΕ 19:00 - 22:00)
·        ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ– 25 Ωρών
Παρουσίαση γενικών γνώσεων σχετικές με την αγροτική παραγωγή ως περιβαλλοντική και οικονομική διαδικασία αναγνώριση διαφορετικών μοντέλων καλλιέργειας / εκτροφής καθώς και διασφάλιση περιβαλλοντικής ισορροπίας και ποιότητας ζωής
·        ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ– 25 Ωρών
Εξοικείωση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συλλογικών περιβαλλοντολογικών πρωτοβουλιών και δράσεων στο χώρο εργασίας, τη γειτονία και το δήμο, προκειμένου να επιφέρουν αλλαγές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του τόπου τους.
·        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – 25 Ωρών
Ενημέρωση για τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων στις σύγχρονες κοινωνίες, το νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το πλαίσιο δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα παρεχόμενα νομικά μέσα και τις δυνατότητες ατομικής και συλλογικής δράσης που κατοχυρώνουν και προστατεύουν τη λειτουργία τους ως καταναλωτές.
·        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ– 25 Ωρών
Κατανόηση των βασικών εννοιών που συνδέονται με τη λειτουργία των ομάδων στην καθημερινή κοινωνική ζωή καθώς και τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας καθώς και τα κύρια εμπόδια που λειτουργούν ανασταλτικά και δυσχεραίνουν την αμοιβαία κατανόηση στο πλαίσιο μιας ομάδας.
·        ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΔΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ– 25 Ωρών
Παρουσίαση με οργανωμένο και δομημένο τρόπο των σύγχρονων θεματικών περιοχών στις οποίες είναι δυνατό να αναπτυχθούν εθελοντικές δράσεις σε αστικό, ημιαστικό και αγροτικό περιβάλλον, να διερευνηθούν οι τρόποι αύξησης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε παρεμβάσεις εθελοντικού χαρακτήρα και να συνδεθεί η έννοια της δια βίου μάθησης με την εθελοντική δράση.
·        ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ– 25 Ωρών
Απευθύνεται σε μετανάστες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει βασικές πληροφορίες, κυρίως οργανωτικής μορφής ώστε ο μεταναστευτικός πληθυσμός που ζει στη χώρα να διευκολύνει την καθημερινή του ζωή με τρόπο ώστε να αναζητεί αποτελεσματικά χρήσιμες πληροφορίες, να τις οργανώνει αποτελεσματικά, να τις ιεραρχεί και να τις αξιοποιεί αποτελεσματικά προς όφελός τους και κυρίως για την ικανοποίηση των βασικών και των καθημερινών τους αναγκών.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας, μόρφωσης, και παρέχονται δωρεάν. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας.
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ισχύουν οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο ΚΔΒΜ του Δήμου Π. Μελά.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παύλου Μελά:

Εθ. Αντιστάσεως 24, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας,

Τηλ.: 2313 502 111 – 2313 502 112 // email: kdvmpmela@gmail.com

Ώρες και μέρες κατάθεσης αιτήσεων : Δευτέρα- Παρασκευή 9:00-13:00.

Κατάθεση αιτήσεων και στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης – 2ος όροφος (Δημοτική Βιβλιοθήκη) κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 20:00.
Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την τυπώσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά:
http://www.pavlosmelas.gr/images/stories/anakinosis/2014/kentro_dia_viou_mathisis_fevrouarios_2014/aitisi_ekpaideuomenou.pdf

Φωτογραφικό υλικό


Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις
Με κορωνοϊό και ο γιος της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη - Δεύτερο κρούσμα
Με κορωνοϊό και ο γιος της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη - Δεύτερο κρούσμα
1860 Views
Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου είναι και η μητέρα του σε απομόνωση. Το παιδί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι σε καλή κατάσταση όπως και η μητέρα του με ήπια συμπτώματα.
Περισσότερα ...

Web Radio

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη


Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή