«Κοινωνικό Μέρισμα»: Οι τρεις «κόφτες» που κόβουν το επίδομα

1281 Views
«Κοινωνικό Μέρισμα»: Οι τρεις «κόφτες» που κόβουν το επίδομα «Κοινωνικό Μέρισμα»: Οι τρεις «κόφτες» που κόβουν το επίδομα

Τη στέρηση του «κοινωνικού μερίσματος» από εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και λοιπά νοικοκυριά με σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθώς και τη σημαντική μείωση στα ποσά του "μερίσματος" που δικαιούνται εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι οικονομικά εξαθλιωμένοι Έλληνες πολίτες προκαλούν τρία κριτήρια «κόφτες» που αποτυπώνονται στην κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη το Σάββατο και καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της συγκεκριμένης εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ο πρώτος «κόφτης» είναι ο συνυπολογισμός όλων ανεξαιρέτως των δηλωθέντων εισοδημάτων και εσόδων των φορολογουμένων που επιθυμούν να λάβουν το "μέρισμα" στα συνολικά ποσά ετησίου εισοδήματος που θα λαμβάνονται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για να κριθεί εάν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 1 της σχετικής υπουργικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια:

- Ως συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε μεμονωμένου δικαιούχου, δηλαδή κάθε μονοπρόσωπου νοικοκυριού, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημά του από όλες τις πηγές κι από όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των επιδομάτων, των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και όλων των αφορολόγητων ή ειδικώς φορολογούμενων ποσών (όπως τα επιδόματα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ, τα επιδόματα τριτέκνων ή πολυτέκνων, το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα ανεργίας, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, τα επιδόματα επικινδυνότητας, οι τόκοι καταθέσεων, ρέπος, ομολόγων ή εντόκων γραμματίων, τα μερίσματα από μετοχές, τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

- Ως συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε «νοικοκυριού» με περισσότερα του ενός μέλη λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των εισοδημάτων των μελών του «νοικοκυριού» από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές και τις κατηγορίες.

Ειδικότερα, με βάση τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 της απόφασης, στο συνολικό ποσό ετησίου εισοδήματος κάθε "νοικοκυριού", το οποίο συγκρίνεται με το αντίστοιχο εισοδηματικό όριο για να κριθεί εάν υπάρχει δικαίωμα είσπραξης του "μερίσματος", συνυπολογίζονται, για κάθε μέλος του "νοικοκυριού", καί τα ακόλουθα εισπραχθέντα και δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων και εσόδων:

- Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
- Τα επιδόματα στήριξης τέκνων που έχουν εισπραχθεί από τον ΟΓΑ.
- Τα τριτεκνικά και τα πολυτεκνικά επιδόματα που έχουν εισπραχθεί από τον ΟΓΑ.
- Τα επιδόματα ανεργίας.
- Οι αποζημιώσεις απολύσεων.
- Το ΕΚΑΣ.
- Τα επιδόματα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
- Το φοιτητικό επίδομα.
- Τα ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.
- Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και προσώπων με απόλυτη αναπηρία.
- Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.
- Οι τόκοι από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.
- Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.
- Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.
- Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.
- Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.
- Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας.
- Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.
- Τα μερίσματα ανωνύμων εταιρειών.
- Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνεταιρισμοί κλπ.
- Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λπ.
- Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή.
- Τα εισοδήματα από πράξεις RΕΡΟS.

Με τον συνυπολογισμό στο συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε ενδιαφερόμενου "νοικοκυριού" όλων των παραπάνω ποσών που τυχόν έχουν δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση τα συνολικά ποσά ετησίου εισοδήματος εκατοντάδων χιλιάδων "νοικοκυριών", τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για να κριθεί εάν δικαιούνται ή όχι το "μέρισμα" θα είναι τεχνητά «φουσκωμένα» και είτε θα ξεπερνούν τα ανώτατα εισοδηματικά όρια που προβλέπονται για κάθε περίπτωση είτε ανεβαίνουν απλώς σε πιο υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια στα οποία αντιστοιχούν ποσά "μερισμάτων" μειωμένα κατά 22,2% ή και κατά 44,4%.

Ο δεύτερος «κόφτης» είναι ο συνυπολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης στον προσδιορισμό του ετησίου συνολικού εισοδήματος κάθε ατόμου ή κάθε "νοικοκυριού" που θέλει να υποβάλει αίτηση για την είσπραξη του "κοινωνικού μερίσματος". Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης, σε κάθε περίπτωση, για τον προσδιορισμό του συνολικού ετησίου εισοδήματος κάθε μεμονωμένου ατόμου ή κάθε "νοικοκυριού" υποψηφίου για την είσπραξη του "μερίσματος" λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του τεκμαρτού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται κυρίως με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες (τα τεκμήρια) διαβίωσης, και του δηλωθέντος, όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα όλων ανεξαιρέτως των εισπραχθέντων εισοδημάτων και εσόδων. Μάλιστα, τα ενήλικα εξαρτώμενα από τους γονείς τους τέκνα που σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τον τόπο διαμονής του «νοικοκυριού» θεωρούνται κι αυτά μέλη του συγκεκριμένου «νοικοκυριού» και για κάθε τέτοιο μέλος, το οποίο έχει στο όνομα του ανοιγμένο τραπεζικό λογαριασμό αλλά δεν έχει καθόλου εισόδημα από εργασία, ως ετήσιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ κι ας μην έχει σχεδόν καθόλου πραγματικό εισόδημα!

Από τη στιγμή που θα ληφθούν υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, όλοι οι φορολογούμενοι με ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ θα εμφανίζονται ως έχοντες εξωπραγματικά υψηλά ετήσια εισοδήματα, μεγαλύτερα από τις 5.000 ευρώ, δεδομένου ότι το ελάχιστο ποσό τεκμαρτού εισοδήματος που θα λαμβάνεται υπόψη γι' αυτούς θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για τους έγγαμους και σε 3.000 ευρώ για τους άγαμους και στην συνέχεια θα αυξάνεται περαιτέρω κατά ποσά της τάξεως των 2.000-10.000 ευρώ τουλάχιστον, λόγω της προσθήκης των τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και για τα ΙΧ αυτοκίνητα που τυχόν κατέχουν. Δηλαδή, τα ποσά ετησίου εισοδήματος με τα οποία θα κρίνεται το ύψος του μερίσματος που δικαιούνται θα προσδιορίζονται σε επίπεδα 5.000-15.000 ευρώ τη στιγμή που τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα των 5.000 ευρώ. Με το "κόλπο" αυτό, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι αντί να εισπράξουν ποσά μερίσματος της τάξεως των 450-1.350 ευρώ, που δικαιούνται κανονικά, είτε θα ανέβουν σε υψηλότερα κλιμάκια ετησίου οικογενειακού εισοδήματος στα οποία αντιστοιχούν ποσά μερίσματος μειωμένα κατά 22,2% ή κατά 44,4%, είτε θα ξεπεράσουν τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις τους ανώτατα εισοδηματικά όρια των 9.000 έως και 27.000 ευρώ και δεν θα λάβουν καθόλου "κοινωνικό μέρισμα". Αυτό θα συμβεί μάλιστα παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αύξησε κατά 66,6% το ανώτατο όριο του 1ου εισοδηματικού κλιμακίου προκειμένου πολύ περισσότεροι δικαιούχοι να εισπράξουν τα ανώτατα ποσά "μερίσματος" των 450- 1.350 ευρώ.

Ο τρίτος «κόφτης» είναι η μη αναγνώριση ως δικαιούχων είσπραξης του "κοινωνικού μερίσματος" των ατόμων τα οποία πληρούν μεν όλα τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά δεν μένουν σε σπίτια ιδιόκτητα, δωρεάν παραχωρηθέντα ή ενοικιαζόμενα, αλλά απλώς "φιλοξενούνται" σε σπίτια γονέων, λοιπών συγγενών ή φίλων. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν ο ν. 4501/2017 και η σχετική εφαρμοστική υπουργική απόφαση, ποσό «κοινωνικού μερίσματος» θα χορηγείται σε κάθε σύνολο ατόμων που συγκατοικούν σε κάποιο σπίτι, είτε αυτά συνιστούν μια τυπική οικογένεια, αποτελούμενη από τους γονείς και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα), είτε μια απλή ομάδα συγγενών (π.χ. ενήλικα αδέλφια που κατοικούν μαζί σε ένα σπίτι, ανδρόγυνο που συγκατοικεί με γηραιούς γονείς τους οποίους φιλοξενεί, παππούδες ή γιαγιάδες που συγκατοικούν με φιλοξενούμενους εγγονούς κ.λπ.), εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους και η συνολική αξία όλων των περιουσιακών τους στοιχείων δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που προβλέπονται. Δηλαδή, κάθε ομάδα ατόμων που συγκατοικούν θα λογίζεται ως ένα «νοικοκυριό» προς το οποίο θα χορηγείται ένα ποσό επιδόματος προσδιοριζόμενο ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετησίου εισοδήματος και την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων του νοικοκυριού.

Όμως μ' αυτόν τον τρόπο προσδιορισμού των δικαιούχων αποκλείεται ουσιαστικά ένας μεγάλος αριθμός φτωχών πολιτών από το δικαίωμα είσπραξης του «κοινωνικού μερίσματος» δεδομένου ότι σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι και άποροι γενικότερα ενήλικες οι οποίοι συγκατοικούν με τους γονείς τους ή με άλλους στενούς συγγενείς τους και έχουν δηλώσει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις ως «φιλοξενούμενοι» στα σπίτια των οικείων τους. Επιπλέον υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις υπερηλίκων γονέων με πενιχρά ετήσια εισοδήματα που "φιλοξενούν" στα σπίτια τους τα ενήλικα τέκνα τους τα οποία έχουν εργασία, λαμβάνουν μισθούς και τούς συντηρούν. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αυτές, καθώς και σε άλλες παρόμοιες μ' αυτές, θα συνυπολογίζονται αθροιστικά τα ετήσια εισοδήματα όλων των ατόμων που συγκατοικούν, οπότε αν τα αθροίσματα των εισοδημάτων είναι υψηλά και υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια τότε τα «νοικοκυριά» στα οποία ανήκουν τα άτομα με τα πολύ χαμηλά ή και μηδενικά εισοδήματα δεν θα δικαιούνται κανένα ποσό «μερίσματος».

Πηγή: dikaiologitika.gr


Φωτογραφικό υλικό

Με ετικέτα: Κοινωνικό Μέρισμα

Αρθρογραφος

kulturosupa.gr
kulturosupa.gr

Γραψε το σχολιο σου

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Υπογραμμίζονται τα υποχρεωτικά πεδία *

Γραψε το σχολιο σου στο Facebook

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

τελευταιες αναρτησεις

ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη θεατρομανία
ΣΙΝΕΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Σινεμανία
ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΝΙΑ

Περισσότερη Μουσικόμανία
ΤΕΧΝΗ - ΒΙΒΛΙΟ

Περισσότερα Τέχνη Βιβλίο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη Θεσσαλονίκη

Περισσότερα Της «K» το κάγκελο

Περισσότερη Παράξενη ζωή